Vedtægter

Vedtægter for Firmaidræt Struer 

 § 1.            Foreningens navn:
                  
Foreningens navn er Firmaidræt Struer / Signatur: FIS.

§ 2.            Foreningens hjemsted:

Foreningen er hjemmehørende i Struer kommune.

§ 3.            Foreningens formål:

Foreningens formål er gennem arbejdspladsen, familien og enkeltpersoner,
at stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

§ 4.            Organisationsforhold:

Foreningen er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de for dette
forbund til enhver tid gældende love og vedtægter, bestemmelser og retningslinjer.

§ 5.            Medlemskab:
                  
5.1.          
Foreningen, der er åben for alle, optager personer fra firma-, etats-, og brancheidrætsklubber, der er hjemmehørende i Struer kommune og
omegn samt disses familier. Ved familier forstås: Ægtefæller eller
samlevere og deres børn under forudsætning af, at de har samme postadresse.

5.2.         
Desuden optages personer som enkeltmedlemmer til individuelle- og holdidrætter.

5.3.         
Som passive medlemmer optages personer, der ønsker at støtte foreningens formål.

§ 6.            Udmeldelse:

6.1.        
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftlig til bestyrelsen.

6.2.        
Udmeldelsen træder i kraft ved modtagelsen af en bekræftelse herfra.

§ 7.            Ordinær generalforsamling:

7.1.         
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år, inden udgangen af februar måned, og indkaldes med 10 dages varsel ved annoncering på egen hjemmeside, samt sendes digitalt ud til alle medlemmer.

 

7.2.         
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning.

3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.      Indkomne forslag.

5.      Godkendelse af næste års budget.

6.      Valg i henhold til vedtægterne.

7.      Eventuelt.


7.3.         
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftlig i hænde senest 4 dage før mødet.

7.4.         
En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

7.5.         
Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom bilagt dagsorden. En sådan anmodning skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 3 ugers varsel bilagt dagsorden.

§ 8.            Afstemninger:

8.1.            
Hvor intet andet står anført, træffes alle afgørelser ved almindeligt stemmeflertal.

8.2.                         
Alle medlemmer har stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance.

8.3.                         
Kun fremmødte har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

8.4.                         
Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot 1 medlem kræver det.

8.5.                         
Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til § 7, stk. 3,
kan komme til afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag,
der kan fremsættes på mødet.    
 
8.6.              
Forslag til behandling og beslutning kan ikke afgøres under pkt. eventuelt.

§ 9.            Valg:

9.1.        
Valgbarhed til bestyrelsen, når medlemmet er fyldt 18 år.

9.2.         
Bestyrelsen, der består af 6 personer, vælges således:
- Formand.
- Næstformand.
- Kasserer
- Sekretær.

- Menigt medlem
- Menigt medlem.

9.3.        
På lige år vælges formand, sekretær og et menigt medlem.
På ulige år vælges næstformand, kasserer, og et menigt medlem.

9.4.        
Ved afgang i utide supplerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende generalforsamling.

9.5.        
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der er på valg skiftevis hvert år.

9.6.        
Generalforsamlingen vælger 1 revisorsuppleant.

9.7.        
Alle valg gælder for 2 år ad gangen.

§ 10.          Bestyrelsen:

10.1.       
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og udarbejder selv sin forretningsorden samt fastsætter retningslinjer for de faste udvalg.        

10.2.       
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formanden eller næstformanden er til stede. Ved stemmelighed tæller formanden for 2.

10.3.       
Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kan et medlem af bestyrelsen kræve skriftlig afstemning.

§ 11.           Udvalg/støttekreds:

11.1.           
Udvalgene i de enkelte aktiviteter består af formand samt det for arbejdet nødvendige antal udvalgsmedlemmer. Udvalgsmedlemmernes antal afgøres af bestyrelsen i samråd med udvalgsformanden.

11.2.       
Udvalgene har det daglige idrætslige og økonomiske ansvar for eget aktivitetsområde. Retningslinjer for udvalg fastsættes af bestyrelsen.     

11.3.

Støttekredsen har det daglige sociale og økonomiske ansvar for eget aktivitetsområde. Retningslinjer for støttekredsen fastsættes af bestyrelsen og formanden for støttekredsen. Støttekredsens formål er at supplerer indtægten til Firma Idræt Struer.


 

§ 12.          Øvrige udvalg:

12.1.       
Bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg til løsning af særlige arbejdsopgaver. Hertil kan også udpeges personer udenfor bestyrelse og udvalg.
 

§ 13.           Medlemspligter:

13.1.       
Foreningens medlemmer, klubber og hold er underkastet de af foreningen og Dansk Firmaidrætsforbund vedtagne love og vedtægter, retningslinjer og bestemmelser.

13.2.       
Efter foreningens anvisninger påhviler det klubber og hold at afgive indberetning om medlemstal, herunder navn, adresse, fødselsdag og år.

13.3.           
Ændringer i firmakontaktadresser skal omgående meddeles foreningen.

13.4.       
Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte klubber og hold fra deltagelse i de løbende turneringer og aktiviteter indtil forholdene er bragt i orden.

 § 14.          Tegningsret:

14.1.       
Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter kræver for at være gyldige, underskrift af formand og kasserer. En udstedt fuldmagt er personlig og kan ikke benyttes af andre.

14.2.       
Til beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

14.3.       
Foreningen hæfter kun med sin formue og bestyrelse, udvalg og medlemmer hæfter ikke personlig overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger.

 § 15.         Regnskab og revision:

15.1.       
Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab
og en status.

15.2.       
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt næste års budget til godkendelse på generalforsamlingen.

15.3.      
Revision af regnskabet skal være foretaget senest 8 dage før generalforsamlingen.

15.4.       
De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde og aflægger rapport til bestyrelsen.

15.5.       
Revisionen skal foretages ud fra god regnskabsskik jf. internt krav- og opgavenotat. Revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.

  § 16.        Eksklusion:

16.1.       
En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkeligt varsel ekskludere medlemmer, klubber og hold, der ikke overholder foreningens love, vedtægter, bestemmelser og retningslinjer, eller udviser grov usportslig optræden ved stævner, turneringer og arrangementer.

16.2.       
Ligeledes kan et kvalificeret flertal af bestyrelsen ekskludere medlemmer af bestyrelsen, hvis disse bevisligt arbejder til skade for foreningen.

16.3.       
Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil de har adgang under sagens behandling.

16.4.       
Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.


  § 17.         Vedtægtsændringer:

17.1       
Forslag til ændringer i vedtægterne, kan indstilles af såvel bestyrelse,
udvalg og medlemmer.

17.2.       
Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor.

17.3.       
Bestyrelsen er dog bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav, uden at pkt. 19.2.
behøver at opfyldes.

§ 18.          Foreningens opløsning:

18.1.       
Opløsningen af foreningen kan kun ske, når 4/5 af de fremmødte medlemmer på en i samme anledning indkaldt generalforsamling stemmer herfor.

18.2.       
Ved en eventuel opløsning har kommunen forkøbsret til foreningens ejendom.

18.3.       
Såfremt der efter en opløsning skulle findes overskydende midler, skal disse overføres til idræts- og fritidsarbejde i kommunen.

18.4.       
Den afgående bestyrelse har pligt til at medvirke til afviklingen af foreningen.

                               Således vedtaget på generalforsamlingen
                                      den 24. februar 2018.
 

 Formand _______________________________________

 

 

 Dirigent________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmaidræt Struer-Struer Fitness · Bredgade 21 · 7600 Struer · 96840100 · CVR 18483432

Vedtægter for Firmaidræt Struer 

 

§ 1.            Foreningens navn:
                  
Foreningens navn er Firmaidræt Struer / Signatur: FIS.

§ 2.            Foreningens hjemsted:

Foreningen er hjemmehørende i Struer kommune.

§ 3.            Foreningens formål:

Foreningens formål er gennem arbejdspladsen, familien og enkeltpersoner,
at stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

§ 4.            Organisationsforhold:

Foreningen er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund og  underkastet de for dette
forbund til enhver tid gældende love og vedtægter, bestemmelser og retningslinier.

§ 5.            Medlemskab:
                  
5.1.          
Foreningen, der er åben for alle, optager personer fra firma-, etats-, og brancheidrætsklubber, der er hjemmehørende i Struer kommune og
omegn samt disses familier. Ved familier forstås: Ægtefæller eller
samlevere og deres børn under forudsætning af, at de har samme postadresse.

5.2.         
Endvidere optages personer som enkeltmedlemmer til individuelle- og holdidrætter.

5.3.         
Som passive medlemmer optages personer, der ønsker at støtte foreningens formål.

§ 6.            Udmeldelse:

6.1.        
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftlig til bestyrelsen.

6.2.        
Udmeldelsen træder i kraft ved modtagelsen af en bekræftelse herfra.

§ 7.            Ordinær generalforsamling:

7.1.         
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes med 10 dages varsel ved annoncering i lokalpressen.

7.2.         
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning.

3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.      Indkomne forslag.

5.      Godkendelse af næste års budget.

6.      Valg i henhold til vedtægterne.

7.      Eventuelt.


7.3.         
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftlig i hænde senest 4 dage før mødet.

7.4.         
En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

7.5.         
Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom bilagt dagsorden. En sådan anmodning skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 3 ugers varsel bilagt dagsorden.

§ 8.            Afstemninger:

8.1.            
Hvor intet andet står anført, træffes alle afgørelser ved almindeligt stemmeflertal.

8.2.                         
Alle medlemmer har stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance.

8.3.                         
Kun fremmødte har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

8.4.                         
Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot 1 medlem kræver det.

8.5.                         
Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til § 7, stk. 3,
kan komme til afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag,
der kan fremsættes på mødet.    
 
8.6.              
Forslag til behandling og beslutning kan ikke afgøres under pkt. eventuelt.

§ 9.            Valg:

9.1.        
Valgbarhed til bestyrelsen, når medlemmet er fyldt 18 år.

9.2.         
Bestyrelsen, der består af 5 personer, vælges således:
-  Formand.
-  Næstformand.
-  Kasserer
-  Sekretær.
-  Menigt medlem.

9.3.        
På lige år vælges formand, sekretær og et menigt medlem.
På ulige år vælges næstformand, kasserer.

9.4.        
Ved afgang i utide supplerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende generalforsamling.

9.5.        
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der er på valg skiftevis hvert år.

9.6.        
Generalforsamlingen vælger 1 revisorsuppleant.

9.7.        
Alle valg gælder for 2 år ad gangen.

§ 10.          Bestyrelsen:

10.1.       
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og udarbejder selv sin forretningsorden samt fastsætter retningslinier for de faste udvalg.        

10.2.       
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formanden eller næstformanden er til stede. Ved stemmelighed tæller formanden for 2.

10.3.       
Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kan et medlem af bestyrelsen kræve skriftlig afstemning.

§ 11.           Udvalg:

11.1.           
Udvalgene i de enkelte aktiviteter består af formand samt det for arbejdet
nødvendige antal udvalgsmedlemmer. Udvalgsmedlemmernes antal
afgøres af bestyrelsen i samråd med udvalgsformanden.

11.2.       
Udvalgene har det daglige idrætslige og økonomiske ansvar for eget aktivitetsområde. Retningslinier for udvalg fastsættes af bestyrelsen.     
 

§ 12.          Øvrige udvalg:

12.1.       
Bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg til løsning af særlige arbejdsopgaver. Hertil kan også udpeges personer udenfor bestyrelse og udvalg.
 

§ 13.           Medlemspligter:

13.1.       
Foreningens medlemmer, klubber og hold er underkastet de af foreningen og Dansk Firmaidrætsforbund vedtagne love og vedtægter, retningslinier og bestemmelser.

13.2.       
Efter foreningens anvisninger påhviler det klubber og hold at afgive indberetning om medlemstal, herunder navn, adresse, fødselsdag og år.

13.3.           
Ændringer i firmakontaktadresser skal omgående meddeles foreningen.

13.4.       
Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte klubber og hold fra deltagelse i de løbende turneringer og aktiviteter indtil forholdene er bragt i orden.

 § 14.          Tegningsret:

14.1.       
Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter kræver for at være gyldige, underskrift af formand og kasserer.En udstedt fuldmagt er personlig og kan ikke benyttes af andre.

14.2.       
Til beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

14.3.       
Foreningen hæfter kun med sin formue og bestyrelse, udvalg og medlemmer hæfter ikke personlig overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger.

 § 16.         Regnskab og revision:

16.1.       
Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab
og en status.

16.2.       
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt næste års budget til godkendelse på generalforsamlingen.

16.3.      
Revision af regnskabet skal være foretaget senest 8 dage før generalforsamlingen.

16.4.       
De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde og aflægger rapport til bestyrelsen.

16.5.       
Revisionen skal foretages ud fra god regnskabsskik jf. internt krav- og opgavenotat. Revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.

  § 17.        Eksklusion:

17.1.       
En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer, klubber og hold, der ikke overholder foreningens love, vedtægter, bestemmelser og retningslinier, eller udviser grov usportslig optræden ved stævner, turneringer og arrangementer.

17.2.       
Ligeledes kan et kvalificeret flertal af bestyrelsen ekskludere medlemmer af bestyrelsen, hvis disse bevisligt arbejder til skade for foreningen.

17.3.       
Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil de har adgang under sagens behandling.

17.4.       
Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.


 

 § 18.         Vedtægtsændringer:

18.1       
Forslag til ændringer i vedtægterne, kan indstilles af såvel bestyrelse,
udvalg og medlemmer.

18.2.       
Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor.

18.3.       
Bestyrelsen er dog bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav, uden at pkt. 19.2.
behøver at opfyldes.

§ 19.          Foreningens opløsning:

19.1.       
Opløsningen af foreningen kan kun ske, når 4/5 af de fremmødte medlemmer på en i samme anledning indkaldt generalforsamling stemmer herfor.

19.2.       
Ved en eventuel opløsning har kommunen forkøbsret til foreningens ejendom.

19.3.       
Såfremt der efter en opløsning skulle findes overskydende midler, skal disse overføres til idræts- og fritidsarbejde i kommunen.

19.4.       
Den afgående bestyrelse har pligt til, at medvirke til afviklingen af foreningen.

                               Således vedtaget på generealforsamlingen
                                      den 28. Februar 2010